Privacy verklaring - JS Piano’s

Organisatie: JS PIANO’S BVBA, met zetel te 9040 Gent, Land van Waaslaan 150 en ondernemingsnummer 0470.046.261, (hierna JS PIANO’S)

Contactgegevens:

JS PIANO’S BVBA
Land van Waaslaan 150
9040 Gent
Tel: +32 9 227 77 37
info@jspiano.be
www.jspiano.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: JS PIANO’S neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo worden alle klantengegevens eveneens opgeslagen op een online back-up.

JS PIANO’S verwerkt uw gegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jspiano.be.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bv. serverbeheer en webhosting), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

I. KLANTEN

Persoonsgegevens die wij verwerken. JS PIANO’S verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten voor het maken van afspraken voor het stemmen, herstellen, leveren, en diverse andere werken aan piano’s en voor de opmaak van facturen voor de door JS PIANO’S geleverde diensten en goederen.

 • voor- en familienaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Doel. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de met haar klanten gesloten overeenkomsten van verhuur, herstelling en / of verkoop en om een gedegen dienst na verkoop te kunnen aanbieden of voor het versturen  van nieuwsbrieven met interessante acties en promoties. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een databank waarvan ook een online back-up bestaat, beheerd door een door JS PIANO’S aangestelde verwerker die garanties biedt voor vertrouwelijkheid en beveiliging. Deze gegevens worden niet doorverkocht, noch op andere wijze doorgegeven aan externen.

Geautomatiseerde besluitvorming. JS PIANO’S neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen komt.

Grondslag. Bovenstaande gegevens worden verwerkt op grond van een contractuele noodzaak, nu de verwerking van bovenstaande gegevens noodzakelijk is voor het sluiten van een contract met haar klanten, dat er in kan bestaan dat piano’s hersteld, verhuurd, verkocht of gestemd worden door JS Piano’s.

JS Piano’s zal haar klanten enkel nieuwsbrieven toesturen in de mate dat de klanten hun vrije en expliciete toestemming hebben gegeven.

Duur van de verwerking. JS Piano’s bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van 10 jaar, na het beëindigen van de overeenkomst. Nadien worden deze gegevens onbeschikbaar gemaakt of vernietigd.

II. LEVERANCIERS

Persoonsgegevens die wij verwerken. JS PIANO’S verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar leveranciers (in de mate dat de contactpersoon een natuurlijk persoon is) voor het plaatsen van bestellingen en voor de betaling van facturen voor de aan JS PIANO’S geleverde diensten en goederen.

 • Voor- en familienaam;
 • Adresgegevens van het bedrijf;
 • Telefoonnummer, waar mogelijk van het bedrijf, anders een gsm-nummer;
 • Professioneel e-mailadres waar mogelijk, zoniet een privé-emailadres;
 • Ondernemingsnummer;

Doel. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de met haar leveranciers gesloten overeenkomsten van levering. Zij worden opgeslagen in een databank waarvan ook een online back-up bestaat. Deze gegevens worden niet doorverkocht.

Geautomatiseerde besluitvorming. JS PIANO’S neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen komt.

Grondslag. Bovenstaande gegevens worden verwerkt op grond van een contractuele noodzaak, nu de verwerking van bovenstaande gegevens noodzakelijk is voor de gedegen uitvoering van overeenkomsten met haar leveranciers.

Duur van de verwerking. JS Piano’s bewaart de persoonsgegevens van haar leveranciers niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden met respect voor het principe van de opslagbeperking bewaard voor een termijn van 10 jaar, na het beëindigen van de overeenkomst. Deze termijn is een wettelijke minimumtermijn. Nadien worden deze gegevens vernietigd.

III. COOKIES

JS PIANO’S gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die JS PIANO’S gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. In de mate dat persoonsgegevens door middel van die cookies worden verwerkt, worden deze verwerkt in het legitiem belang van JS PIANO’S. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

IV. UW RECHTEN

U beschikt over het recht om JS PIANO’S te verzoeken:

 • om informatie omtrent de identiteit van de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, in de mate dat deze bestaan;
 • om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens; of
 • in geval van betwisting, de gegevensverwerking m.b.t. uw persoonsgegevens te beperken (dit impliceert dat uw persoonsgegevens niet verder verwerkt worden, zolang u dat wenst); of
 • om een gratis kopie te ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens, tenzij dergelijk verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is; of
 • tegen de verwerking van uw gegevens voor specifieke doeleinden bezwaar te maken. Hierbij dient u in het hieronder vermeld gedagtekend verzoek eveneens de redenen die verband houden met uw specifieke situatie op grond waarvan u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens. Dit recht geldt evenwel enkel voor het de verwerking van persoonsgegevens middels gebruik van cookies door JS PIANO’S BVBA.
 • het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machineleesbare en gangbare vorm te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Dat betekent eveneens dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jspiano.be   

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van de voorkant van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

JS PIANO’S houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

JS PIANO’S wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

Transacoustic Contribution Nl 300x250